Zajęcia podstawowe

 

Metody Pracy i programy nauczania

W naszym Przedszkolu kierujemy się zasadą:

Pokaż, a zapamiętam,

pozwól wziąć udział, a zrozumiem

i pomóż mi to zrobić samodzielnie”.

Naczelne miejsce w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zajmują metody oparte na działalności dziecka. Metody wskazują na czynności które należy tak dobierać aby osiągnąć zamierzone cele. Są to czynności zarówno nauczyciela jak i wychowanka.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Przedszkole Niepubliczne “HAPPY” realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z poźn. zm.).

W naszym przedszkolu pracujemy na Programie Wychowania Przedszkolnego Pani Elżbiety Tokarskiej i Pani Jolanty Kopała pt. “Zanim będę uczniem”, w roku szkolnym 2016/2017 korzystamy z serii podręczników wydawnictwa MAC.

Stosujemy nowatorskie metody prowadzenia zajęć, m.in.:

  • Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

jest to metoda niewerbalna, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

  • Elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

  • Elementy Metody C. Orffa – której założeniem jest, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

  • Elementy metody z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk–Kolczyńskiej. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu nagromadzonych doświadczeń. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci.  Ta metoda ma wspomagać rozwój umiejętności matematycznych i uczy dzieci radzenia sobie z emocjami. Ponadto metoda ta sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także przygotowuje je do nauki w szkole.

  • Pedagogikę zabawy „Klanza” – Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze zaufania i akceptacji. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy.

  • Sensoplastyka – metoda wspierania rozwoju dziecka działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Od strony działań plastycznych Sensoplastyka© to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki© to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

  • Metoda Grow with play – czyli zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka. Celem tej metody jest wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka w sposób profesjonalny, zaplanowany i adekwatny do potrzeb dziecka. Rozwijanie integracji sensorycznej poprzez ruch, wspieranie rozowju poznawczego dziecka, doskonalenie jego praksji, precyzji I koordynacji.

  • Logorytmika – czyli zabawy I ćwiczenia rozwijające motoryke małą I dużą u dziecka, stymuluja percepcję wzrokową, słuchową.

  • Elementy metod C. Freineta, muzykoterapię, arteterapię, terapię poprzez bajki,

  • Techniki twórczego myślenia, integracyjne, tworzenia i definiowania pojęć, pracy we współpracy, przyśpieszonego uczenia się, ewaluacyjne, samodzielnych doświadczeń, obserwacji i pokazu