Zgłoszenie

Zapisz dziecko online:

Przedszkole Niepubliczne HAPPY
ul. Białostocka 106A/U1, 16-010 Wasilków
tel. +48 720 820 678 e-mail: biuro.happy@gmail.com
www.przedszkole-happy.pl facebook.com/przedszkole.happy
Wasilków, dn.

Dyrektor
Przedszkola Niepublicznego
HAPPY w Wasilkowie
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka
do Przedszkola Niepublicznego HAPPY w roku szkolnym

DANE DZIECKA:DANE RODZICÓW

Imiona i nazwiska rodziców

Adres zamieszkania rodziców
(ulica, nr domu/mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość)

Niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne ze stanem
faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Pobierz i wydrukuj formularz zgłoszeniowy.

zgloszenie_przedszkole.pdf