Niepubliczne Przedszkole Białystok

ul. Botaniczna 9A, os. Centrum

Przedszkole Happy Kids od 1.09.2021 bierze udział w realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

czesne w naszej placówce będzie finansowane przez Urząd Miejski w Białymstoku zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r.

opłata za wyżywienie w przedszkolu wynosi 14,50 zł/dzień

Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku

Osiedle Centrum

ul. Botaniczna 9A lok. U4 i U5

15-879 Białystok

tel. +48 609 860 678

e-mail: przedszkole@centrum-happy.pl

messenger: m.me/przedszkolehappykids.bialystok

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

nr konta do wpłat: mBank    PL40 1140 2004 0000 3302 7794 9795

Organ prowadzący:
Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281,

NIP: 542 32 39 389

Plan dnia

6.30 – 8.30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

– zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

– zabawy indywidualne i w grupach,

– korzystanie z gier i układanek stolikowych,

– czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,

– utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

– gimnastyka poranna,

8.30 – 9.00 – ŚNIADANIE 

– czynności porządkowe,

– przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,

– czynności samoobsługowe,

– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

– nauka savoir vivru przy stole,

9.00 – 11.00– ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

– w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych zgodnych z podstawą programową, w podziale na grupy wiekowe obejmujące 15 obszarów edukacyjnych,

– nauka języków obcych,

11.00 – 11.15 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE 

– nauka samodzielnego przebierania się dzieci przy zachowaniu kolejności zakładania odzieży,

– zachęcanie do wzajemnej pomocy,

– wdrażanie do samodzielności,

– czynności higieniczne, mycie rąk

11.15 – 12.00 – OBIAD 

– wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,

– zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

– pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

– dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.30 – 13.45 – RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE 

– próby samodzielnego zdejmowania odzieży,

– poobiedni odpoczynek,

– słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych,

– zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

– zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

13.45 – 14.00  – ZABAWA 

– zachowanie bezpieczeństwa i zwracanie uwagi na zasady korzystania z urządzeń rekreacyjnych,

– przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

– zabawy dowolne na placu zabaw,

– spacery, wycieczki,

– w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

– zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK 

– wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

1415 – 1730 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELI

– w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

– praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

– zajęcia specjalistyczne,

– zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

– prace porządkowe

Zajęcia podstawowe

Metody Pracy i programy nauczania

W naszym Przedszkolu kierujemy się zasadą:

“Pokaż, a zapamiętam,

pozwól wziąć udział, a zrozumiem

i pomóż mi to zrobić samodzielnie”.

Naczelne miejsce w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zajmują metody oparte na działalności dziecka. Metody wskazują na czynności które należy tak dobierać aby osiągnąć zamierzone cele. Są to czynności zarówno nauczyciela jak i wychowanka.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Przedszkole Niepubliczne “HAPPY” realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z poźn. zm.).

W naszym przedszkolu pracujemy na Programie Wychowania Przedszkolnego Pani Elżbiety Tokarskiej i Pani Jolanty Kopała pt. “Zanim będę uczniem”, w roku szkolnym 2016/2017 korzystamy z serii podręczników wydawnictwa MAC.

Stosujemy nowatorskie metody prowadzenia zajęć, m.in.:

 • Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne –

jest to metoda niewerbalna, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

 • Elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

 • Elementy Metody C. Orffa – której założeniem jest, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

 • Elementy metody z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk–Kolczyńskiej. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu nagromadzonych doświadczeń. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci.  Ta metoda ma wspomagać rozwój umiejętności matematycznych i uczy dzieci radzenia sobie z emocjami. Ponadto metoda ta sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także przygotowuje je do nauki w szkole.

 • Pedagogikę zabawy „Klanza” – Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze zaufania i akceptacji. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy.

 • Sensoplastyka – metoda wspierania rozwoju dziecka działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Od strony działań plastycznych Sensoplastyka© to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki© to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

 • Metoda Grow with play – czyli zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka. Celem tej metody jest wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka w sposób profesjonalny, zaplanowany i adekwatny do potrzeb dziecka. Rozwijanie integracji sensorycznej poprzez ruch, wspieranie rozowju poznawczego dziecka, doskonalenie jego praksji, precyzji I koordynacji.

 • Logorytmika – czyli zabawy I ćwiczenia rozwijające motoryke małą I dużą u dziecka, stymuluja percepcję wzrokową, słuchową.

 • Elementy metod C. Freineta, muzykoterapię, arteterapię, terapię poprzez bajki,

 • Techniki twórczego myślenia, integracyjne, tworzenia i definiowania pojęć, pracy we współpracy, przyśpieszonego uczenia się, ewaluacyjne, samodzielnych doświadczeń, obserwacji i pokazu

Zajęcia specjalistyczne

zajęcia specjalistyczne – logopedyczne z zakresu rozwijania aparatu mowy „Sprawna buźka” 

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa – to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Zajęcia logopedyczne skierowane są do wszystkich dzieci we wszystkich grupach wiekowych.

zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: Rytmika                                           Jest wszechstronną metodą słuchowo-ruchową, ściśle powiązaną muzyką, a pierwszym etapem jej kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, itp. Dzieci na zajęciach poznają i bawią się instrumentami muzycznymi.        3. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z elementami Metody integracji sensorycznej                                                 

Zajęcia grupowe z elementami Metody Integracji Sensorycznej. Celem prowadzonych zajęć jest całościowe wspomaganie dzieci w ich rozwoju fizycznym, psychicznym i umysłowym. Zajęcia mają charakter ,,naukowej zabawy” podczas których dostarczamy dzieciom bodźców, na które ich system nerwowy, w zależności od indywidualnych potrzeb miał największe zapotrzebowanie. Odpowiednio dobrane ćwiczenia i aktywności angażują układy zmysłowe oraz wspomagają ich prawidłowe funkcjonowanie. Pożądane efekty prowadzonych zajęć to:  świadomość własnego ciała, orientację w przestrzeni, w której dzieci się znajdują, a czując się w niej coraz pewniej lepiej będą rozwijać sprawność motoryczną. Zdobywanie nowych umiejętności ruchowych wzmacnia w dzieciach poczucie wartości i poprawia własną samoocenę.

4. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne: Trening umiejętności społecznych   

Zajęcia skierowane do wszystkich dzieci których celem jest kształtowanie umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

5. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – 

realizacja zajęć w zakresie zgodnym ze wskazaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

mgr Katarzyna Gromko – Dyrektor Przedszkola

mgr Agnieszka Ustymowicz – Wicedyrektor ds. dydaktycznych

 

Grupa Myszki – 3,4-latki

Nauczyciel  – mgr Justyna Mutwicka – Nieto

Grupa ZAJĄCZKI- 5 latki

Nauczyciel – Aneta Kiszło

Grupa SÓWKI – 6 latki

Nauczyciel mgr Paulina Boniecka – absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Pomoc nauczyciela – P. Agnieszka

Terapeuci:

LOGOPEDA – mgr Ewa Kropiewnicka

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY – mgr Agnieszka Ustymowicz

PSYCHOLOG – mgr Anna Szwarc

Wyprawka

Wszystkie dzieci przynoszą:

– komplet bielizny na zmianę (pozostaje w szatni)

– obuwie na zmianę i worek na kapcie (kapcie zawsze chowamy do worka)

– strój gimnastyczny (szorty i koszulkę)

– szczoteczkę i pastę do mycia zębów

Grupa najmłodsza dodatkowo:

– pościel przedszkolną w worku

– małą poduszkę – jasiek, jeśli dziecko potrzebuje do leżakowania

– piżamę do spania

Wszystkie przyniesione rzeczy powinny być podpisane.

niepubliczny żłobek wasilków

CENNIK

1. Opłaty od 01.01.2024r

 • opłata stała: 5h podstawy programowej – bezpłatnie

powyżej 5h – 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka

 • wyżywienie: stawka dzienna 16,00 zł  –  3 posiłki: II śniadanie, obiad zupa + II danie, podwieczorek wg. diety małego dziecka, diety ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju diety
żłobek dolina cisów

Przedszkole Białystok Happy Kids – dlaczego warto posłać dziecko?

Przedszkole to miejsce, w którym maluchy mają szansę na rozwijanie swoich zdolności, nawiązywanie relacji społecznych i czerpanie radości z nauki. Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola jest ważna i przynosi liczne korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla całej rodziny. Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku, zlokalizowane na osiedlu Centrum przy ulicy Botanicznej 9A lok. U4 i U5, to doskonałe miejsce, w którym maluchy mogą rozwijać swoje talenty, odkrywać świat i budować fundamenty dla przyszłego rozwoju.

Przedszkole Białystok Happy Kids to wszechstronny rozwój

Jeden z głównych powodów, dla których warto rozważyć posłanie dziecka do przedszkola, to wszechstronny rozwój, który tam zachodzi. Przedszkole HAPPY Kids oferuje różnorodne zajęcia i aktywności dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach edukacyjnych, zajęciach artystycznych, muzyce, tańcu, ruchu oraz rozwijania umiejętności językowych. To wszystko przyczynia się do pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci.

Przedszkole Białystok Happy Kids uczy umiejętności

Przedszkole to również miejsce, w którym maluchy uczą się ważnych umiejętności społecznych i współpracy z rówieśnikami. W Przedszkolu Niepublicznym HAPPY Kids w Białymstoku, dzieci mają szansę nawiązywać przyjaźnie, dzielić się zabawkami, wspólnie rozwiązywać problemy oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne. Przebywanie w grupie rówieśniczej pozytywnie wpływa na rozwój społeczny, empatię i umiejętność współpracy dzieci.

W przedszkolu HAPPY Kids, maluchy mają również możliwość rozwijania kreatywności i wyobraźni poprzez różnorodne zabawy i zajęcia artystyczne. Dzieci mają dostęp do różnych materiałów i narzędzi, które pozwalają im eksperymentować, tworzyć i wyrażać siebie poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne oraz ruchowe rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne i artystyczne dzieci.

Przedszkole Białystok oferuje profesjonalną opiekę

Posłanie dziecka do przedszkola przynosi również korzyści dla rodziców. Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku na osiedlu Centrum, przy ulicy Botanicznej 9A lok. U4 i U5, oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi, co daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Mogą oni skupić się na swoich obowiązkach zawodowych lub innych sprawach, mając pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach. Dodatkowo, przedszkole wspiera rodziców w kształtowaniu zdrowych nawyków u dziecka, takich jak zdrowe odżywianie, dbanie o higienę oraz codzienne rytuały.

Przedszkole Białystok w centrum

Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku, mieszczące się na osiedlu Centrum przy ulicy Botanicznej 9A lok. U4 i U5, to miejsce, w którym maluchy mają szansę na rozwijanie swoich talentów, odkrywanie świata i budowanie solidnych podstaw dla przyszłego rozwoju. Dzieci są otoczone troskliwą opieką i wsparciem doświadczonych nauczycieli, którzy tworzą przyjazną i inspirującą atmosferę. Posłanie dziecka do przedszkola to inwestycja w jego przyszłość, dająca mu szanse na rozwój, naukę i radość z odkrywania świata.

przedszkole białystok