Niepubliczne Przedszkole Wasilków

ul. Białostocka 106A, os. Dolina Cisów

Przedszkole Niepubliczne HAPPY w Wasilkowie

Osiedle Dolina Cisów
ul. Białostocka 106A lok. U1
16-010 Wasilków

tel. +48 732 772 662

e-mail: sekretariat@centrum-happy.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Organ prowadzący:
Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281,

NIP: 542 32 39 389

Plan dnia

6.30 – 8.30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI
– zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
– zabawy indywidualne i w grupach,
– korzystanie z gier i układanek stolikowych,
– czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,
– utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
– gimnastyka poranna,

8.30 – 9.00 – ŚNIADANIE
– czynności porządkowe,
– przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
– opanowanie umiejętności mycia rąk,
– czynności samoobsługowe,
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
– nauka savoir vivru przy stole,

9.00 – 11.00– ZAJĘCIA EDUKACYJNE
– w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych zgodnych z podstawą programową, w podziale na grupy wiekowe obejmujące 15 obszarów edukacyjnych,
– nauka języków obcych,

11.00 – 11.15 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE
– nauka samodzielnego przebierania się dzieci przy zachowaniu kolejności zakładania odzieży,
– zachęcanie do wzajemnej pomocy,
– wdrażanie do samodzielności,
– czynności higieniczne, mycie rąk

11.15 – 12.00 – OBIAD
– wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,
– zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
– pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
– dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.30 – 13.45 – RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE
– próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
– poobiedni odpoczynek,
– słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych,
– zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
– zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

13.45 – 14.00 – ZABAWA
– zachowanie bezpieczeństwa i zwracanie uwagi na zasady korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
– przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
– zabawy dowolne na placu zabaw,
– spacery, wycieczki,
– w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,
– zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK
– wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
– rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

14.15 – 17.30 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELI
– w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
– praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
– zajęcia specjalistyczne,
– zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
– prace porządkowe.

żłobek wasilków

Zajęcia podstawowe

Metody Pracy i programy nauczania

W naszym Przedszkolu kierujemy się zasadą:

“Pokaż, a zapamiętam,

pozwól wziąć udział, a zrozumiem

i pomóż mi to zrobić samodzielnie”.

Naczelne miejsce w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zajmują metody oparte na działalności dziecka. Metody wskazują na czynności które należy tak dobierać aby osiągnąć zamierzone cele. Są to czynności zarówno nauczyciela jak i wychowanka.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Przedszkole Niepubliczne “HAPPY” realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z poźn. zm.).

W naszym przedszkolu pracujemy na Programie Wychowania Przedszkolnego Pani Elżbiety Tokarskiej i Pani Jolanty Kopała pt. “Zanim będę uczniem”, w roku szkolnym 2019/2020 korzystamy z  podręczników wydawnictwa MAC.

Stosujemy nowatorskie metody prowadzenia zajęć, m.in.:

 • Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

jest to metoda niewerbalna, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

 • Elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

 • Elementy Metody C. Orffa – której założeniem jest, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

 • Elementy metody z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk–Kolczyńskiej. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu nagromadzonych doświadczeń. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci.  Ta metoda ma wspomagać rozwój umiejętności matematycznych i uczy dzieci radzenia sobie z emocjami. Ponadto metoda ta sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także przygotowuje je do nauki w szkole.

 • Pedagogikę zabawy „Klanza” – Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze zaufania i akceptacji. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy.

 • Sensoplastyka – metoda wspierania rozwoju dziecka działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Od strony działań plastycznych Sensoplastyka© to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki© to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

 • Metoda Grow with play – czyli zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka. Celem tej metody jest wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka w sposób profesjonalny, zaplanowany i adekwatny do potrzeb dziecka. Rozwijanie integracji sensorycznej poprzez ruch, wspieranie rozowju poznawczego dziecka, doskonalenie jego praksji, precyzji I koordynacji.

 • Logorytmika – czyli zabawy I ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą u dziecka, stymulują percepcję wzrokową, słuchową.

 • Elementy metod C. Freineta, muzykoterapię, arteterapię, terapię poprzez bajki,

 • Techniki twórczego myślenia, integracyjne, tworzenia i definiowania pojęć, pracy we współpracy, przyśpieszonego uczenia się, ewaluacyjne, samodzielnych doświadczeń, obserwacji i pokazu

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach opłaty czesnego:

Język angielski – nauka języka angielskiego

Nauka języków obcych wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Przyswajanie podstaw gramatycznych rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania. Dzieci posiadają naturalne predyspozycje do nauki obcych dźwięków. Aparat mowy dziecka jest elastyczny i jeszcze nie do końca ukształtowany, co sprawia, że lepiej radzi sobie z opanowaniem wymowy, intonacji oraz akcentu.

Wczesne rozpoczęcie nauki języków sprawi, że dziecko bez oporów będzie używało ich w praktyce. Nie będzie mieć zahamowań przed korzystaniem z obcego słownictwa i nie odczuje skrępowania, jeśli popełni błąd lub czegoś nie zrozumie. Ucząc dzieci języków, poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy maluchom, że istnieją kraje, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. To bardzo ważne, by już najmłodsi wiedzieli o różnorodności świata i wykazywali zainteresowanie innymi kulturami.

Szkółka Piłkarska KINDER COACH – czyli Piłka nożna dla malucha

Zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej, prowadzone przez licencjonowanego trenera, zawodnika m.in. Jagielonii Białystok. W zajęciach udział biorą zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Głównym celem zajęć jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka poprzez piłkę nożną, poznanie podstawowych zasad gry w piłkę nożną, rozwijanie koncentracji, koordynacji i zręczności.

Rytmika

Jest wszechstronną metodą słuchowo-ruchową, ściśle powiązaną muzyką, a pierwszym etapem jej kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, itp. Dzieci na zajęciach poznają i bawią się instrumentami muzycznymi.

Szachy zajęcia szachowe prowadzone są w gr. 4 i 5 latków.  Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem ale i wyobraźnią.

Mądrala” – zajęcia badawcze mają na celu rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijanie zainteresowań poznawczych i czerpanie radości w odkrywaniu nowego.

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje naturalna ciekawość otaczającego je świata, występujących w nim zjawisk i rządzących nim zasad. Pragną badać otoczenie, doświadczać nowych wrażeń, poznawać przedmioty i osobliwości. czyli takie, w których ważny jest nie – efekt końcowy, ale – samo działanie, które ten efekt wywołało. Zabawy badawcze pozwalają dziecku samodzielnie odkrywać otaczający je świat i rządzące nim mechanizmy, skłaniając je przy tym do przyjęcia czynnej postawy badacza i odkrywcy. Na zajęciach wykorzystywane są metody eksperymentu oraz doświadczeń.

Długość trwania tego typu zabaw uzależniona jest w pełni od zjawiska, które jest przedmiotem badań czy odkryć dziecka.

Opowiem ci bajeczkę…” – Zajęcia bajkowe promują czytelnictwo wśród dzieci w aspekcie ich wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dziecka poprzez spotkanie z bajką lub baśnią oraz popularyzowanie czytelnictwa. Dziecko poprzez czytanie książek poszerza wiadomości o otaczającym go świecie, wzbogaca swój czynny słownik.

Zajęcia plastyczne mają na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych wychowanków. Różnorodne formy pracy na zajęciach pozwalają na odszukanie ulubionych aktywności plastycznych, sprzyjających ogólnemu rozwojowi dziecka. Wykonywanie działań manualnych kształtuje sprawność dłoni i palców, a obcowanie z materiałami plastycznymi utrwala poznane kolory. Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia ogromną radość i zadowolenie a największą satysfakcję daje mu natychmiastowy efekt własnych działań. Na zajęciach tworzymy fantastyczne prace plastyczne, różnymi technikami, które chętnie eksponujemy na naszym przedszkolnym korytarzu.

Zajęcia poza ofertą czesnego:

Taniec firma TAN MUZ

Taniec to zabawa, czynny wypoczynek. Spełnia rolę środka usprawniającego motorykę, wpływając na rozwój sprawności fizycznej, staje się sposobem kształtowania precyzji ruchowej, gracji – pięknego ruchu. W tańcu relaksujemy się, odpoczywamy – regenerujemy siły i tworzymy wokół siebie pozytywną energię. Ze współczesnej perspektywy psychologicznej – staje się ważną możliwością realizacji podstawowych potrzeb człowieka: ruchu, więzi, bliskości, bezpieczeństwa, tworzenia itp. I w rezultacie można powiedzieć, że bogactwo tańca daje ogromne, niewykorzystane w pełni nadal, możliwości realizacji celów pedagogicznych: edukacyjnych i wychowawczych.

Zajęcia wspierają poczucie rytmu, zmysł równowagi i kreatywność. Ważne dla dzieci w tym wieku jest, aby nie tylko nauczyły się same poruszać, ale by zgrywały własne ruchy z innymi dziećmi.

Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE REALIZOWANE W RAMACH OPŁATY CZESNEGO

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa – to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. W Przedszkolu HAPPY w Białymstoku na bieżąco prowadzone będą konsultacje logopedyczne, które jednocześnie będą diagnozą nieprawidłowości w rozwoju mowy. Dzięki temu specjalista podejmie właściwe działania terapeutyczne oraz udzieli porady i wskazówek rodzicom do pracy z dzieckiem.

Zajęcia logopedyczne skierowane są do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania logopedy zatrudnionego w placówce.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego. W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, co w przyszłości wpłynie na wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych i w konsekwencji wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości u dziecka.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania psychologa zatrudnionego w placówce.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Zajęcia polegają na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentrują się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

Wsparcie psychologiczne skierowane jest do dzieci, które posiadają zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazania psychologa zatrudnionego w placówce. Psycholog prowadzi również spotkania i konsultacje dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem, a przede wszystkim rozpoczęciem edukacji przedszkolnej malucha. Spotkania odbywają się w zależności od indywidualnych potrzeb.

Przedszkole Niepubliczne HAPPY w Wasilkowie

mgr Ewa Kotyńska – Dyrektor Przedszkola

mgr Ewelina Kulesza – Wicedyrektor Przedszkola ds. dydaktycznych

 

grupa 3-latki – Gitarki

Magdalena Ziniewicz – nauczyciel edukacji przedszkolnej,

Izabela – Grzybowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego/pomoc w grupie

Grupa 4-latki – MARAKASKI

Magdalena Rosińska – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

Agata Kurz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Grupa 5-latki – NUTKI

Ewelina Kulesza – nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny

Urszula Świerzbińska – nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta: pedagogika specjalna

Pomoc w przedszkolu: Dorota Litwinowicz

Specjaliści:

Agnieszka Ustymowicz –  logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej, tyflopedagog, oligofrenopedagog

Anna Szwarc – psycholog

Urszula Świerzbińska – pedagog specjalny

Ewelina Kulesza – terapeuta, pedagog

Wszystkie dzieci przynoszą:

– komplet bielizny na zmianę (pozostaje w szatni)

– obuwie na zmianę i worek na kapcie (kapcie zawsze chowamy do worka)

– strój gimnastyczny (szorty i koszulkę)

 

Grupa najmłodsza dodatkowo:

– pościel przedszkolną w worku

– małą poduszkę – jasiek, jeśli dziecko potrzebuje do leżakowania

– piżamę do spania

Wszystkie przyniesione rzeczy powinny być podpisane.

niepubliczny żłobek wasilków

Opłaty placówka przy ul. Białostockiej 106A lok. U1, 16-010 Wasilków

1. Opłaty za PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNA HAPPY przy pobycie dziecka całodniowym (powyżej 5 godzin) – od 01.2024r

 • opłata miesięczna stała  – 750 zł za pobyt dzieci w wieku 3-5 lat
 • całodzienne wyżywienie (3 posiłki: II śniadanie, obiad zupa + II danie, podwieczorek) – zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku szkolnym (16,00 zł)
 • jednorazowa opłata administracyjna przy zapisie dziecka do Przedszkola, bezzwrotna – 700 zł

Nr konta bankowego:

mBank 16 1140 2004 0000 3202 7607 2453

RABAT:

 • 10% stawki czesnego dla kolejnego Rodzeństwa uczęszczającego do placówki
 • 75% zniżki w opłacie stałej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny Gminy Wasilków

Nr konta bankowego:

mBank 16 1140 2004 0000 3202 7607 2453

Przedszkole Wasilków – dlaczego warto posłać do nas dziecko

Przedszkole Happy to wyjątkowe miejsce, w którym maluchy mają szansę na rozwijanie swoich umiejętności, odkrywanie świata i budowanie podstaw dla przyszłego rozwoju. Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola jest ważna i przynosi liczne korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla całej rodziny. Przedszkole HAPPY w Wasilkowie, zlokalizowane przy ulicy Białostockiej 106A lok. U1 na Dolnie Cisów, to idealne miejsce, w którym maluchy mogą rozwijać swoje talenty, nawiązywać przyjaźnie i odkrywać radość z nauki.

Przedszkole Wasilków – wszechstronny rozwój

Jeden z głównych powodów, dla których warto rozważyć posłanie dziecka do przedszkola, to wszechstronny rozwój, który tam zachodzi. Przedszkole HAPPY oferuje różnorodne zajęcia i aktywności dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych zabawach edukacyjnych, zajęciach artystycznych, muzyce, tańcu, ruchu i języku angielskim. To wszystko sprzyja pełnemu rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu, społecznemu i fizycznemu maluchów.

Przedszkole Wasilków to nowe umiejętności

Przedszkole Happy to także miejsce, w którym dzieci uczą się ważnych umiejętności społecznych i współpracy z rówieśnikami. W Przedszkolu HAPPY w Wasilkowie na os. Dolina Cisów, maluchy mają możliwość nawiązywania przyjaźni, dzielenia się zabawkami, rozwiązywania problemów i rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Przebywanie w grupie rówieśniczej wpływa pozytywnie na rozwój społeczny, empatię i umiejętność pracy zespołowej dzieci.

W przedszkolu HAPPY, maluchy mają również szansę na rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez różnorodne zabawy i zajęcia artystyczne. Dzieci mają dostęp do wielu materiałów i narzędzi, które pozwalają im eksperymentować, tworzyć i wyrażać siebie poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne i ruchowe rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne i artystyczne dzieci.

Posłanie dziecka do przedszkola przynosi również korzyści dla rodziców. Przedszkole HAPPY w Wasilkowie oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi, co daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Mogą oni skupić się na swoich obowiązkach zawodowych lub innych sprawach, mając pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach. Dodatkowo, przedszkole może zapewnić wsparcie w kształtowaniu zdrowych nawyków u dziecka, takich jak zdrowe odżywianie, higiena i rytuały dnia codziennego.

Przedszkole Wasilków na Dolinie Cisów

Przedszkole HAPPY w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 106A lok. U1 to miejsce, w którym maluchy mogą rozwijać swoje talenty, zdobywać cenne doświadczenia i kształtować swoją osobowość. Dzieci są otoczone troskliwą opieką i wsparciem doświadczonych nauczycieli, którzy tworzą przyjazną i inspirującą atmosferę. Posłanie dziecka do przedszkola jest inwestycją w jego przyszłość, dającą mu szanse na rozwój, naukę i odkrywanie świata w pełni.

Przedszkole Wasilków