Rekrutacja do Przedszkoli i Żłobków Happy

Białystok i Wasilków

Przedszkole Happy Kids od 1.09.2021 bierze udział w realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

czesne w naszej placówce będzie finansowane przez Urząd Miejski w Białymstoku zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r.

opłata za wyżywienie w przedszkolu wynosi 14,50 zł/dzień

Termin rekrutacji: 26.02.2024 – 08.03.2024 (do godz. 15.00)

  Formularz rekrutacji online do Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli Happy w Białymstoku i Wasilkowie

  Wybierz placówkę, do której chcesz zapisać dziecko:

  DANE TELEADRESOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

  Imię i nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  Telefon kontaktowy:
  E- mail:

  INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA ZGŁASZANEGO DO PRZEDSZKOLA

  Imię/imiona i nazwisko dziecka
  Data i miejsce urodzenia dziecka
  PESEL dziecka
  Miejsce zamieszkania dziecka (art. 25 Kodeksu cywilnego: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu”)
  Ulica:
  Nr domu:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy i miejscowość:
  Województwo:

  Dodatkowe informacje

  Dziecko będzie uczęszczać do placówki od dnia:

  Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka:
  od godz.
  do godz.

  Czy dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  TAKNIE

  Czy dziecko posiada orzeczenie/a o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  TAKNIE

  Czy dziecko posiada rodzeństwo uczęszczające/zgłaszane jednocześnie do placówki?
  TAKNIE

  1. Oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się informować o zmianach dotyczących danych osobowych.

  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka zawartych w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym na potrzeby rekrutacji (Czytaj: RODO)

  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych wrażliwych (jeżeli zostały zawarte) w niniejszym Formularzu na potrzeby rekrutacji

  Białystok, dn.

  Podpis rodzica / opiekuna prawnego: