Żłobek Wasilków

Żłobek HAPPY  w Wasilkowie

Osiedle Dolina Cisów
ul. Białostocka 106A/U1
16-010 Wasilków

tel. +48 720 820 678

e-mail: biuro@centrum-happy.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Organ prowadzący:
Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281,

NIP: 542 32 39 389

Plan dnia

6.30 – 8.30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI
– zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
– zabawy indywidualne i w grupach,
– korzystanie z gier i układanek stolikowych,
– czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,
– utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
– gimnastyka poranna,

8.30 – 9.00 – ŚNIADANIE
– czynności porządkowe,
– przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
– opanowanie umiejętności mycia rąk,
– czynności samoobsługowe,
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
– nauka savoir vivru przy stole,

9.00 – 11.00– ZAJĘCIA EDUKACYJNE
– w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych zgodnych z podstawą programową, w podziale na grupy wiekowe obejmujące 15 obszarów edukacyjnych,
– nauka języków obcych,

11.00 – 11.15 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE
– nauka samodzielnego przebierania się dzieci przy zachowaniu kolejności zakładania odzieży,
– zachęcanie do wzajemnej pomocy,
– wdrażanie do samodzielności,
– czynności higieniczne, mycie rąk

11.15 – 12.00 – OBIAD
– wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,
– zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
– pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
– dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.30 – 13.45 – RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE
– próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
– poobiedni odpoczynek,
– słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych,
– zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
– zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

13.45 – 14.00 – ZABAWA
– zachowanie bezpieczeństwa i zwracanie uwagi na zasady korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
– przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
– zabawy dowolne na placu zabaw,
– spacery, wycieczki,
– w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,
– zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK
– wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
– rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

14.15 – 17.30 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELI
– w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
– praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
– zajęcia specjalistyczne,
– zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
– prace porządkowe.

Zajęcia podstawowe

Metody, które stosujmy w pracy z dziećmi:

Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne –

jest to metoda niewerbalna, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

Edukację przez elementy metody Marii Montesorii –

Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie indywidualnego potencjału dziecka. Zdaniem Montessori, okres od 0 do 6 lat to okres budowania inteligencji i charakteru dziecka. Jest to okres najbardziej chłonnego umysłu, czyli największych możliwości uczenia się. Każde dziecko jest inne, dlatego zamiast uczyć całą grupę tego samego w tym samym czasie, skupiamy się na obserwacji każdego dziecka z osobna i podążamy za jego indywidualnymi potrzebami i potencjałem. To dziecko pokazuje nam gdzie i w jaki sposób chce odkrywać świat, a my Mu w tym pomożemy 🙂

Elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

Elementy Metody C. Orffa

– której założeniem jest, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

Elementy metody z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk–Kolczyńskiej.

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu nagromadzonych doświadczeń. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci. Ta metoda ma wspomagać rozwój umiejętności matematycznych i uczy dzieci radzenia sobie z emocjami. Ponadto metoda ta sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także przygotowuje je do nauki w szkole.

Pedagogikę zabawy „Klanza” – Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze zaufania i akceptacji. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy.

Sensoplastyka – metoda wspierania rozwoju dziecka działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Od strony działań plastycznych Sensoplastyka to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

Metoda Grow with play – czyli zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka. Celem tej metody jest wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka w sposób profesjonalny, zaplanowany i adekwatny do potrzeb dziecka. Rozwijanie integracji sensorycznej poprzez ruch, wspieranie rozowju poznawczego dziecka, doskonalenie jego praksji, precyzji I koordynacji.

Logorytmika

– czyli zabawy ićwiczenia rozwijające motoryke małą I dużą u dziecka, stymuluja percepcję wzrokową, słuchową.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

– Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie wszystkich zmysłów: polisensoryczne uczenie. Metoda rozwija, poprzez angażowanie elementów ruchowych, słuchowych i wzrokowych, funkcje poznawcze: wzrokowo – przestrzenne, słuchowo – językowe i ruchowe oraz ich współdziałanie, czyli integrację percepcyjno-motoryczną. Wszystkie te funkcje są niezbędne w uczeniu się czytania i pisania.

Wkrótce…

Wyprawka

*ubranie dla dziecka na zmianę (bluzka, spodnie, podkoszulka, bielizna, skarpetki)

*pampersy, chusteczki mokre

*obuwie na zmianę (jasna podeszwa)

*piżama

*pościel przedszkolna

Wszystko powinno być podpisane. Pościel i piżamka podpisana i zapakowana w worek.

Opłaty

Opłaty nie zawierają dofinansowania z tytułu Maluch 2021. Kwota dofinansowania zostanie podana do publicznej informacji niezwłocznie po otrzymaniu informacji. Będzie dokonana w formie zwrotu na konto za miesiące w których Rodzice poniosą pełną opłatę.

Rekrutacja do wyczerpania miejsc: Dzieci w wieku 1,5-2,5 lat

– Opłata jednorazowa administracyjna: 500 zł

Opłata miesięczna stała w roku 2021 wynosi:

– 799 zł dla posiadaczy Karty Wasilkowianina

– 950 zł dla osób nie posiadających Karty Wasilkowianina

– opłata za wyżywienie podlegająca obniżeniom z tyt. nieobecności dziecka – 10,5 zł (1 dzień wg. diety ogólnej małego dziecka)

Zniżki:

  • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy Wasilków – 75% zniżki w opłacie stałej
  • 10% opłaty stałej dla rodzeństwa dziecka uczęszczającego do placówki
  • Maluch + 2021 – ……………………

Nr konta bankowego:

mBank 16 1140 2004 0000 3202 7607 2453