INFORMACJA OGÓLNA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI

§ 1

Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Wasilków, Sąd Rejonowy w Białymstoku, tel. +48 720 820 678, e-mail: biuro.happy@gmail.com, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281, NIP 542 32 39 389 oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Kamil Gopaniuk, ul. Kalinowskiego 8/51, Białystok, tel. 694 369 542, kontakt@aaoo.pl jest administratorem Pani/Pana danych w zakresie:

 • imię i nazwisko

 • adres zamieszkania

 • e-mail
 • imię dziecka
 • data urodzenia dziecka
 • miejsce urodzenia dziecka
 • miejsce zamieszkania dziecka

§ 2

Dane przetwarzane będą w celach związanych z art. 23 par. 1, 2, 3 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r., a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Art.  23.  [Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych]

1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

2a. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu.

3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.

4. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:

1)marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;

2)dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.[2016/679]

1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 3

Odbiorcą danych osobowych są:

 • Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o.

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji, a także przez 5 kolejnych lat w archiwum.

§ 4

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych

 • sprostowania tych danych

 • usunięcia tych danych

 • ograniczenia przetwarzania tych danych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych

 • przeniesienia danych

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

§ 5

Wycofanie zgody uniemożliwi realizację uprawnień ustawowych, umowy, wykonywania zadań i celów określonych prawem, a także spełnienia obowiązku utrzymania archiwów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli urzędowej, w związku z czym umowa z Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281, NIP 542 32 39 389 nie zostanie zawarta lub zostanie unieważniona.